Zawiadomienie o ochronie prywatności

Grupa Dentsu Aegis Network (określana jako Grupa „DAN” w treści niniejszego Zawiadomienia) jest globalną grupą mediową, zaś Propeller Film jest jedną ze spółek wchodzących  wkład Grupy DAN. Pomagamy naszym klientom doskonalić ich działania reklamowe i marketingowe, zarówno w formie drukowanej, pocztowej, mailingowej, jak i na stronach internetowych. Wierzymy, że odpowiedzialne wykorzystywanie danych wspiera wzrost gospodarczy i pomaga budować silne powiązania pomiędzy marką a konsumentem. Jako przedsiębiorstwo staramy się szanować i chronić prywatność wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Podejmujemy starania w celu zapewnienia przejrzystości stosowanych przez nas metod przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony prywatności i danych. Niniejsze Zawiadomienie określa, w jaki sposób możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe w przypadku, gdy korzystają Państwo ze strony internetowej Propeller Film: http://www.propellerfilm.pl/

Niniejsze Zawiadomienie o ochronie prywatności określa:

 • Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy na naszej stronie;
 • W jaki sposób wykorzystujemy te dane;
 • W jaki sposób przechowujemy Państwa dane osobowe;
 • W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe;
 • Czy Państwa dane osobowe są komukolwiek ujawniane lub przekazywane;
 • W jaki sposób mogą Państwo wpływać na rozporządzanie ujawnianymi nam danymi osobowymi;
 • Zakres naszej odpowiedzialności za linki umieszczone na naszej stronie;
 • W jaki sposób można się z nami skontaktować.


W rozdziale Informacje Uzupełniające niniejszego Zawiadomienia wyjaśniamy, co oznacza termin „dane osobowe” oraz inne pojęcia stosowane w treści tego dokumentu.

Dane osobowe gromadzone przez nas na stronie internetowej
Gromadzimy informacje dotyczące sposobu użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej i urządzenia/urządzeń wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do niej. Obejmuje to gromadzenie identyfikatorów urządzeń mobilnych lub adresów sieciowych IP tzn. numerów umożliwiających w określonych sytuacjach  identyfikację konkretnego komputera lub urządzenia sieciowego połączonego z Internetem. Tego typu informacje mogą być powiązane z identyfikatorem pliku cookie, który jest przez nas pozyskiwany i przetwarzany. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką dot. plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje, które Państwa dotyczą, gromadzimy również w przypadku, gdy korzystają Państwo z dowolnych funkcji interaktywnych dostępnych na naszej stronie, które wymagają udzielania spersonalizowanych odpowiedzi lub za pośrednictwem których zadają nam Państwo pytania, potwierdzają chęć subskrypcji naszego newslettera, czy składają pytania dotyczące możliwości zatrudnienia. Nie gromadzimy informacji wrażliwych dotyczących Państwa przekonań politycznych lub wyznania, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, stanu zdrowia i innych danych tego typu.

Ze względu na fakt, ze nasza oferta i świadczone usługi kierowane są do klientów biznesowych, z zasady nie gromadzimy w sposób czynny informacji dotyczących dzieci w wieku 16 lat i poniżej. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy dotyczące ochrony prywatności Państwa dziecka w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, w szczególności, gdy podejrzewają Państwo, że Państwa dziecko mogło wprowadzić swoje dane osobowe na naszą stronę (jeżeli strona zawiera formularz do wprowadzania ww. danych), prosimy o kontakt z nami na adres:  iod@dentsuaegis.com lub privacy@dentsuaegis.com. Usuniemy lub zanonimizujemy tego typu informacje w możliwie jak najszybszym terminie.

W jaki sposób wykorzystujemy te dane
Spółki Grupy DAN świadczą usługi dla klientów biznesowych, w szczególności korporacyjnych, nie oferujemy produktów i usług dla konsumentów. Nasze strony internetowe, co do zasady, zawierają informacje przeznaczone dla pracowników i współpracowników firm, będących naszymi klientami i dostawcami lub zainteresowanych nasza ofertą.
O ile nie jest to wymagane na mocy prawa, udostępniane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w następujących celach:
 • w celu dostarczania wymaganych przez Państwa konkretnych informacji lub usług. Na przykład w przypadku, gdy żądają Państwo przekazania dalszych informacji dotyczących naszych usług lub treści, zamierzają Państwo zasubskrybować nasz newsletter, złożyć podanie o pracę lub współpracę bądź pytanie za pośrednictwem niniejszej strony. Udostępniony nam przez Państwa adres e-mail zostanie przez nas wykorzystany jedynie w celu odpowiedzi na tego typu zapytania. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych kontaktowych w żadnym innym celu niż na potrzeby kontaktowania się z Państwem w sprawach, o których mowa powyżej, o ile nie uzyskamy z Państwa strony wyraźnej zgody.
 • w celu dokonania analizy i/lub udoskonalenia naszych usług oraz personalizacji lub optymalizacji sposobu prezentowania Państwu naszych treści za pośrednictwem sieci.
Zapewniamy, że zawsze posiadamy odpowiednie podstawy prawne uzasadniające przetwarzanie Państwa danych osobowych. W większości przypadków przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o: a) nasz uzasadniony interes wynikający z obowiązku lub potrzeby informowania o działalności, w tym ofercie naszej firmy i Grupy DAN, b) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy, lub c) Państwa zgodę, jeżeli była ona wymagana, np. podczas wypełniania formularza dostępnego na stronie internetowej.
Jak każdy administrator możemy też być zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przepis prawa nakłada na nas powyższy obowiązek.

W jaki sposób przechowujemy Państwa dane osobowe
Podejmujemy starania w celu zapewnienia ochrony poufności przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych i nie przechowywania ich dłużej niż jest to niezbędne w celu, w którym są one przetwarzane. Państwa dane osobowe zostaną usunięte z chwilą, gdy staną się niepotrzebne.

Okresowo możemy kierować do innych członków naszej grupy lub do usługodawców zewnętrznych prośby o wsparcie nas w procesie zarządzania naszymi systemami informatycznymi. Niektóre z tych systemów mogą być zlokalizowane za granicą, w tym również w państwach nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Państwa dane będą przekazywane przez nas usługodawcom zewnętrznym lub za granicę jedynie w przypadku, gdy będziemy przekonani o tym, że stosowane są dostateczne środki ochrony zapewniające integralność i bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych informacji, oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa ochrony prywatności i danych. Środki te mogą obejmować wykorzystanie Standardowych Klauzul Umownych, Tarczy Prywatności pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, Tarczy Prywatności pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi oraz udzielonej przez Państwa zgody. Mogą Państwo zażądać udzielenia dalszych informacji na temat zabezpieczeń prawnych stosowanych w przypadku tego typu transferów wykorzystując dane kontaktowe podane w niniejszym Zawiadomieniu.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe
Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub nieupoważnionemu wykorzystaniu bądź dostępowi do danych osobowych, jak też przypadkowej utracie tych danych. Staramy się również zapewnić, aby takie same działania były podejmowane przez naszych usługodawców.

Przekazywanie i ujawnianie danych
Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Dane osobowe mogą być przez nas ujawniane w związku z prowadzonym postępowaniem prawnym, np. w odpowiedzi na nakaz lub wezwanie sądowe lub na żądanie organów ścigania bądź w przypadku, gdy naszym zdaniem niezbędne będzie przeprowadzenie dochodzenia, zapobieżenie lub podjęcie kroków w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, lub jeżeli jest to wymagane na mocy prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym przedstawicielom lub wykonawcom w związku ze świadczeniem przez nich usług na naszą rzecz.

Jak wskazano powyżej w treści niniejszego Zawiadomienia, jesteśmy jedną ze spółek  należących do Dentsu Aegis Network, globalnej grupy medialnej. Z uwagi na to, możemy co jakiś czas udostępniać Państwa dane osobowe w obrębie grupy spółek należących do grupy Dentsu Aegis Network. Pomimo że niektóre ze spółek w ramach naszej grupy są zlokalizowane poza EOG, staramy się niezmiennie zapewnić bezpieczeństwo ujawnianych i przekazywanych danych w sposób spójny z treścią obowiązujących przepisów prawa ochrony prywatności i danych.

Państwa wpływ na rozporządzanie ujawnionymi nam danymi osobowymi
Ogólne uprawnienia
 • Jeżeli – w przypadku, gdy np. przez formularz dostępny na stronie internetowej zamówili Państwo otrzymanie informacji  marketingowych - nie chcą już Państwo otrzymywać od nas takich informacji, prosimy kliknąć link „wstrzymaj subskrypcję” znajdujący się u dołu wiadomości e-mail. Jeżeli chcieliby Państwo wyrejestrować się całkowicie, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych figurujących poniżej.
 • Jeżeli życzą sobie Państwo, abyśmy usunęli Państwa dane z naszych zbiorów, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Postaramy się udzielić odpowiedzi w możliwie jak najkrótszym czasie. Prosimy mieć na uwadze fakt, że możemy być zobligowani do zachowania niektórych informacji na mocy prawa i/lub w związku z uzasadnionym celem biznesowym.

Użytkownicy zlokalizowani w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jeżeli są Państwo zlokalizowani w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają Państwo prawo (z pewnymi wyjątkami i ograniczeniami) do:
 • niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zawsze, gdy nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie dowolnych informacji, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie dostarczyć przekonujące dowody przysługujących nam uprawnień do dalszego ich przetwarzania (np. obowiązku wynikającego z właściwych przepisów prawa);
 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli skierują Państwo tego typu żądanie gdy Państwa dane osobowe będą w naszym posiadaniu, będziemy zobowiązani do przekazania Państwu informacji w tym zakresie, w tym do dostarczenia opisu oraz kopii danych osobowych oraz powodu ich przetwarzania;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania poprawienia lub aktualizacji przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli są one niedokładne; żądania ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w niektórych sytuacjach. W przypadku zgłoszenia tego typu żądania nadal będziemy mogli przechowywać Państwa dane osobowe, nie mając jednak prawa ich przetwarzania w czasie obowiązywania ograniczenia;
 • cofnięcia zgody na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej, mogli Państwo zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przesłanie pliku cookie. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych uzyskiwanych na podstawie plików cookie. Cofnięcie przez Państwa udzielonej zgody nie będzie mieć wpływu na legalność czynności, które zostały przez nas dokonane w stosunku do Państwa danych osobowych przed jej cofnięciem;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach administratora danych, złożenia miejscowemu organowi ds. ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrona Danych Osobowych)
W przypadku, gdy w trakcie wykorzystywania przez Państwa uprawnień określonych powyżej pojawią się wątpliwości dotyczące Państwa osoby, możemy zażądać od Państwa przekazania nam pewnych informacji, które umożliwią nam ustalenie Państwa tożsamości i zakresu Państwa wniosku/żądania.

Jeżeli są Państwo zlokalizowani na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i chcieliby Państwo wykorzystać dowolne z przedstawionych uprawnień w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych, w tym zebranych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych przedstawionych poniżej.  Państwa żądanie zostanie przeanalizowane i rozpatrzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasza odpowiedzialność za linki umieszczone na stronie
Niniejsze Zawiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy za pośrednictwem niniejszej strony. Na stronie tej możemy umieszczać linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym do portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn oraz do strony naszej spółki dominującej. Jeżeli korzystają Państwo z udostępnionych linków, powinni Państwo korzystać z tych stron w oparciu o treść odnośnych informacji dotyczących użytkowania i ochrony prywatności, z uwagi na fakt, że stosowane w tych przypadkach praktyki ochrony danych wykraczają poza zakres niniejszego Zawiadomienia. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje gromadzone za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, ani też nie kontrolujemy tych informacji. Nie możemy również ponosić odpowiedzialności w zakresie ochrony i zachowania prywatności dowolnych informacji, które mogą Państwo udostępniać na tych stronach.Aktualizacje
Niniejsze Zawiadomienie o ochronie prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom w celu uwzględnienia zmian w zakresie przepisów prawa, dobrych praktyk i naszej polityki ochrony danych osobowych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią tych zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej. Zalecamy, aby systematycznie weryfikowali Państwo aktualizacje treści niniejszego Zawiadomienia. Data ostatniej aktualizacji niniejszego Zawiadomienia o ochronie prywatności: 25 maja 2018 r.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej strategii ochrony prywatności lub zamierzają Państwo skorzystać z dowolnych uprawnień wyszczególnionych w treści niniejszego Zawiadomienia o ochronie prywatności, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w dowolny sposób określony poniżej:
Administratorem danych jest spółka Propeller Film należąca do Grupy Dentsu Aegis Network Polska.
Adres inspektora ochrony danych Grupy Dentsu Aegis Network Polska: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Dentsu Aegis Network Polska,  ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa.
Adres e-mail: iod@dentsuaegis.com  oraz – w przypadku korzystania z globalnych stron Grupy DAN - privacy@dentsuaegis.com

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W niniejszym rozdziale dotyczącym Informacji Uzupełniających objaśniliśmy niektóre terminy występujące w treści niniejszego Zawiadomienia o ochronie prywatności.

„dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące Państwa (lub umożliwiające Państwa identyfikację).

„przetwarzanie” – wszelkie czynności wykonywane w odniesieniu do danych takie jak np. gromadzenie, przechowywanie, ujawnianie i kasowanie danych.